پمپ آب XU7

واتر پمپ XU7 تامين كننده دبی و فشار مناسب برای خنك كاری موتور XU7 می باشد.