پمپ هیدرولیک فرمان 206

به منظور تسهيل در فرمان پذيری خودرو و جبران بخشی از كمبود بوجود آمده جهت احساس راحتی راننده در هنگام تغيير مسير، از سيستم های پمپ هيدروليک فرمان استفاده می گردد. قطعه پمپ هيدروليک فرمان در اين مكانيزم كه به عنوان تامين كننده روغن پرفشار نقش ايفاء می كند، يكی از مهمترين قطعات اين سيستم به شمار می رود كه داراي تكنولوژي طراحی و توليد بالا می باشد. مخزن اين پمپ بر روی آن قرار گرفته است.
مجموعه پمپ هيدروليک فرمان بعنوان يك مجموعه پيچيده كه بر روي موتورهای متنوع نصب و بكار گرفته می شود دارای وظيفه پمپاژ روغن به داخل مسير پرفشار فرمان هيدروليک است كه همانند عملكرد تمامی پمپ ها، تامين فشار و دبی مناسب برای سيستم فرمان را برعهده دارد.

بخش های عملكردی اين مجموعه عبارتند از:

  • مجموعه محرک پمپ هيدروليک فرمان (شامل شفت و پولی).
  • مجموعه روغن بند، Sealing (شامل واشرهای نشت بندی روغن).
  • مجموعه مخزن روغن (خاص خودروهاي 206).
  • مجموعه روتور و استاتور (شامل تيغه های جاروب كننده روغن بر روی استاتور).
  • مجموعه شير كنترل جريان.
  • مجموعه محفظه و Casing (شامل بوش مياني).