پمپ هیدرولیک فرمان 405

به منظور تسهيل در فرمان پذيری خودرو و جبران بخشی از كمبود بوجود آمده جهت احساس راحتی راننده در هنگام تغيير مسير، از سيستم های پمپ هيدروليک فرمان استفاده می گردد. قطعه پمپ هيدروليک فرمان در اين مكانيزم كه به عنوان تامين كننده روغن پرفشار نقش ايفاء می كند، يكی از مهمترين قطعات اين سيستم به شمار می رود كه دارای تكنولوژی طراحی و توليد بالا می باشد.

با توجه به آنكه بيشتر خودروهای امروزی دارای سيستم انتقال قدرت در قسمت جلويی می باشند به گونه‌ای كه مجموعه موتور و مجموعه جعبه دنده در قسمت جلوی خودور نصب می گردند، لذا مركز ثقل خودرو نيز به چرخ های جلو نزديكتر و عملا ميزان فرمان پذيری خودرو را تحت الشعاع قرار می دهد.

لذا به منظور تسهيل در فرمان پذيری خودرو و جبران بخشی از كمبود بوجود آمده جهت احساس راحتی راننده در هنگام تغيير مسير، از سيستم های پمپ هيدروليک فرمان استفاده می گردد.

قطعه پمپ هيدروليك فرمان در اين مكانيزم كه به عنوان تامين كننده روغن پرفشار نقش ايفاء می كند، يكی از مهمترين قطعات اين سيستم به شمار می رود كه دارای تكنولوژی طراحی و توليد بالا می باشد.

وظايف هيدروليک فرمان:

  • اين قطعه به منظور تامين روغن پرفشار مورد نياز در مجموعه هيدروليک فرمان استفاده می شود.
  • پمپاژ روغن به داخل مسير پرفشار فرمان هيدروليک كه همانند عملكرد تمامي پمپ ها، تامين فشار و دبی سيستم را برعهده دارد.

بخش های عملكردي اين مجموعه عبارتند از:

  • مجموعه محرک پمپ هيدروليک فرمان (شامل شفت و پولی)
  • مجموعه روغن بند، Sealing (شامل واشرهای نشت بندی روغن)
  • مجموعه مخزن روغن (خاص خودروهای 206)
  • مجموعه روتور و استاتور (شامل تيغه های جاروب كننده روغن بر روي استاتور)
  • مجموعه شير كنترل جريان
  • مجموعه محفظه و Casing (شامل بوش ميانی)