تماس با ما – اعضا

هادی طزری
مدیر عامل
   تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
   پست الکترونیک: tazari@bpsanat.com

هادی طرزی

مهدی مقصودی
معاونت تحقیقات
   تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
   پست الکترونیک: maghsoudi@bpsanat.com

مهدی مقصودی

حسین دباغها
معاونت اجرایی
   تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
   پست الکترونیک: dabaghha@bpsanat.com

حسین دباغها

احسان فلسفی
مدیر مهندسی
   تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
   پست الکترونیک: falsafi@bpsanat.com

احسان فلسفی

مهران میرزایی
مدیر ساخت و تامین
   تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
   پست الکترونیک: mirzaei@bpsanat.com

مهران میرزایی

سعید عباسی
مدیر کنترل کیفیت
   تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
   پست الکترونیک: abbasi@bpsanat.com

سعید عباسی

سعید جعفری
مدیر مالی
   تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
   پست الکترونیک: jafari@bpsanat.com

سعید جعفری

سحر مهربان
مدیر بازرگانی
   تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
   پست الکترونیک: mehraban@bpsanat.com

سحر مهربان

میلاد دباغها
نماینده شرکت بساپارس صنعت در پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین
   تلفن: ۳۳۶۵۰۸۱۹ – ۰۲۸
   پست الکترونیک: stp.dabbaghha@bpsanat.com

میلاد دباغها

هادی طزری
مدیر عامل
  تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
  پست الکترونیک: tazari@bpsanat.com

هادی طرزی

مهدی مقصودی
معاونت تحقیقات
  تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
  پست الکترونیک: maghsoudi@bpsanat.com

مهدی مقصودی

حسین دباغها
معاونت اجرایی
  تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
  پست الکترونیک: dabaghha@bpsanat.com

حسین دباغها

احسان فلسفی
مدیر مهندسی
  تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
  پست الکترونیک: falsafi@bpsanat.com

احسان فلسفی

مهران میرزایی
مدیر ساخت و تامین
  تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
  پست الکترونیک: mirzaei@bpsanat.com

مهران میرزایی

سعید عباسی
مدیر کنترل کیفیت
  تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
  پست الکترونیک: abbasi@bpsanat.com

سعید عباسی

سعید جعفری
مدیر مالی
  تلفن: ۸۸۵۱۷۳۱۵ – ۰۲۱
  پست الکترونیک: jafari@bpsanat.com

سعید جعفری

سحر مهربان
مدیر بازرگانی
  تلفن: ۳۵۲۲۸۸۶۶ – ۰۲۸
  پست الکترونیک: mehraban@bpsanat.com

سحر مهربان

میلاد دباغها
نماینده شرکت بساپارس صنعت در پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین
  تلفن: ۳۳۶۵۰۸۱۹ – ۰۲۸
  پست الکترونیک: stp.dabbaghha@bpsanat.com

میلاد دباغها